Tovar 93

Пиджак Ferutdin Zakirov ( 100% кашемир)
Трикотаж Ferutdin Zakirov ( 100% кашемир)
Брюки Ferutdin Zakirov ( 95% шерсть, 5% кашемир)
Обувь Ferutdin Zakirov ( 100% кожа)